O nás


Zpráva o činnosti Městské policie Jevíčko za kalendářní rok 2017 (PDF)


 

Vznik městské policie

Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstvem města, obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016. Městská policie je výkonným orgánem města, který primárně zajišťuje veřejný pořádek ve městě. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Oficiálně svojí činnost zahájila Městská policie Jevíčko dne 1.7.2017.

Řízení městské policie a prokazování příslušnosti

Městskou policii řídí starosta města prostřednictvím pověřeného strážníka – velitele MP. Strážníci se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Svoji příslušnost k městské policii prokazují strážníci stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou s názvem obce na záloktí levého rukávu. Dále může strážník prokázat svoji příslušnost k městské polici pouze průkazem pracovníka městské policie nebo slovním prohlášením „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Úkoly městské policie

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města),
 • podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
  pořádku - a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem tak činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci (městě),
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě),
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce (města),
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Rozsah výše uvedených úkolů městské policie je sice taxativně vymezen příslušným zákonem o obecní policie, ale je zcela logické a žádoucí, že strážníci městské policie budou plnit i některé další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů. K těmto úkolům patří např. zajišťování místa trestného činu proti vstupu nepovolaných osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, doručování písemností pro orgány obce ve správním řízení, atd. 

 

Oprávnění strážníků městské policie

K zabezpečení plnění výše uvedených úkolů mají strážníci zákonem o obecní policii (zák. č. 553/1991 Sb.) svěřeny tyto pravomoci:

 • Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11)
 • Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • Oprávnění předvést osobu (§ 13)
 • Oprávnění odebrat zbraň (§ 14)
 • Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15)
 • Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16)
 • Oprávnění odejmout věc (§ 17)
 • Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 17c)
 • Použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně (hmaty, chvaty, údery
  a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.)