Postupy

Výzva pro nepřítomného řidiče motorového vozidla

Dostavili jste se ke svému zaparkovanému vozidlu a našli jste za stěračem umístěnou „VÝZVU pro nepřítomného řidiče motorového vozidla“ (tzv. parkovačku), znamená to, že jako řidič předmětného vozidla se stáváte podezřelým ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tím, že jste například:

 • vozidlo zaparkovali v místě, kde to dopravní značení neumožňuje či přímo zakazuje nebo
 • jste s vozidlem zaparkovali na místě, vyhrazeném pro jiná vozidla nebo
 • jste zaparkovali vozidlo na chodníku či jeho části nebo
 • jste s vozidlem zaparkovali na veřejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň vyhrazené nebo
 • jste vozidlo ponechali na jiném místě, kde je to v rozporu s pravidly bezpečnosti
  a plynulosti silničního provozu.

Jak v dané chvíli postupovat:

 • každá výzva má ve své spodní části text, kde je objasněn další postup, jak v dané věci postupovat
 • s předmětnou výzvou kontaktujte kteréhokoli strážníka MP Jevíčko, popř. se můžete dostavit přímo na služebnu Městské policie Jevíčko, kde s Vámi bude přestupek, jehož jste se dopustili, vyřešen
 • případně vyčkat na písemnou výzvu k dostavení se za účelem podání vysvětlení
  a sepsání zápisu o podaném vysvětlení na služebnu Městské policie Jevíčko. Po dostavení se máte možnost přestupek vyřešit s přítomným strážníkem, popř. bude věc postoupena k vyřízení místně
  a věcně příslušnému správnímu orgánu (Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy).

Volně pobíhající pes a opuštěná či zraněná zvířata

V případě, že se ve vašem okolí vyskytuje volně pobíhající pes a jeho majitel je v nedohlednu, neváhejte kontaktovat strážníky MP Jevíčko na tel.: 464620502 nebo na již známých MT: 735177541 a 735177542.

Obecně závaznou vyhláškou města Jevíčko (OZV č. 1/2015) je na všech veřejných prostranstvích ve městě Jevíčko možný pohyb psů pouze na vodítku. V prostoru Palackého nám. je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. Přílohu této OZV tvoří mapy s vymezením prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů, a to pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby.

Volně pobíhající pes může ohrožovat nejen život a zdraví občanů, ale je také velkým v dopravě, kdy náhodným vběhnutím do vozovky může způsobit dopravní nehodu či jiné nebezpeční a omezení v silničním provozu. Volně pobíhající pes dále může znečišťovat veřejné prostranství případně způsobit škody na cizím majetku.

Jak postupovat v takové situaci:

 • Zachovejte chladnou hlavu, zůstaňte klidně stát a nesnažte se utíkat.
 • Pokud se k vám pes přiblíží, tak vás ze zvědavosti pouze očichá a v tom lepším případě odběhne pryč.
 • V případě, že bude neustále ve vaší blízkosti, nedělejte rychlé pohyby, abyste ho nepodráždili, neboť by na vás mohl zaútočit.
 • I v případě, že se psů nebojíte nebo se vám právě tento pes zdá klidný, milý
  a neškodný, nepokoušejte se ho pohladit. Nemluvte na něj ani nekřičte, nedívejte se mu přímo do očí.
 • Pokuste se od takového psa pomalu obejít a opravdu pomalu odcházejte pryč. Pokuste se nedat najevo svůj strach, protože pes strach vycítí, a právě tehdy může zaútočit.
 • Kontaktujte strážníky MP Jevíčko.

Další užitečné rady:

 • Bez svolení majitele nehlaďte ani psy na vodítku, protože pes na vodítku je odvážnější a mohl by kousnout.
 • Neberte psům předměty se kterými si hrají. Psi neví, že si chcete hrát taky a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit.
 • V případě, že vás pes pokousal, okamžitě vyhledejte lékaře.

Městská policie provádí i odchyt koček a jiných zvířat a jiných chráněných živočichů, včetně zvířat poraněných. V rozsahu svých činností má MP povolení ke sběru a úklidu kadáverů uhynulých zvířat.

I v těchto případech neprodleně volejte městskou policii a ke zraněným či uhynulým zvířatům se nepřibližujte. Proškolení strážníci provedou odborné zajištění zraněného zvířete, případně úklid uhynulého zvířete.

V případě, že se bude jednat o dravce nebo jiného chráněného živočicha, můžete se obrátit přímo na Záchrannou stanici volně žijících zvířat Zelené Vendolí.  

Pořizování obrazových a zvukových záznamů

Oprávnění pořizovat obrazové a zvukové záznamy je obecní policii dáno zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně se jedná o ustanovení § 24b citovaného zákona, kde se hovoří o tom, že:

 1. obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
 2. Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinno informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.